Chủ đề Weaver

FNG RAMPAGE ở phút thứ 7 - team địch có Kuroky và Arise

VP.Silent cầm Weaver lên...búa bash

Weaver phong cách Slahser: Bạn có đủ trình để thử?

Slahser hướng dẫn chơi Weaver

Weaver