Bet Dota 2

Nhật kí chăn Râu ngày 3/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 3/10

Nhật kí chăn Râu ngày 2/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 2/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 1/10 (P1)

Nhật kí chăn râu ngày 30/9 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 30/9 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 29/9 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 29/9

Nhật kí chăn Râu ngày 28/9 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 28/9