Bet Dota 2

Nhật kí chăn Râu ngày 17/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 16/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 16/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 15/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 14/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 14/10

Nhật kí chăn Râu ngày 13/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 13/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 12/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 11/10 (P2)

Nhật kí chăn râu ngày 11/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 10/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 10/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 9/10 (P2)

Nhật kí chăn râu ngày 9/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 8/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 8/10 (P1)

Nhật kí chăn râu ngày 7/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 7/10

Nhật kí chăn râu ngày 6/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu 6/10 (P1)

Nhật kí chăn râu ngày 5/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 5/10

Nhật kí chăn râu ngày 4/10