Bet Dota 2

Nhật kí chăn Râu ngày 11/11

Nhật kí chăn Râu ngày 9/11

Nhật kí chăn Râu ngày 6/11 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 5/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 3/11 (P1)

Nhật kí chăn Râu tối ngày 2/11 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 2/11 (P1)

Nhật kí chăn Râu tối ngày 1/11

Nhật kí chăn Râu ngày 31/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 30/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 30/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu tối ngày 29/10

Nhật kí chăn Râu ngày 28/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 28/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 27/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 27/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 26/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 26/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 22/10

Nhật kí chăn Râu ngày 21/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 21/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 19/10 (P2)

Nhật kí chăn Râu ngày 19/10 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 18/10