Bet Dota 2

Nhật kí chăn Râu ngày 22/12

Nhật kí chăn Râu ngày 21/12

Nhật kí chăn Râu ngày 19/12

Nhật kí chăn Râu ngày 15/12

Nhật kí chăn Râu ngày 14/12

Nhật kí chăn Râu ngày 11/12

Nhật kí chăn Râu ngày 10/12

Nhật kí chăn Râu ngày 8/12 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 7/12 (P1)

Nhật kí chăn Râu ngày 5/12

Nhật kí chăn Râu ngày 2/12

Nhật kí chăn Râu ngày 30/11

Nhật kí chăn Râu ngày 29/11

Nhật kí chăn Râu ngày 28/11

Nhật kí chăn Râu ngày 27/11

Nhật kí chăn Râu ngày 26/11

Nhật kí chăn Râu ngày 25/11

Nhật kí chăn Râu ngày 24/11

Nhật kí chăn Râu ngày 21/11

Nhật kí chăn Râu ngày 20/11

Nhật kí chăn Râu ngày 19/11

Nhật kí chăn Râu ngày 17/11

Nhật kí chăn Râu ngày 16/11

Nhật kí chăn Râu ngày 12/11