Sentry WardSentry Ward

100 GOLD

A form of plant originally grown in the garden of a fearful king.

Thời gian hồi: 1 giây

Cắm một con mắt phát hiện tàng hình trên phạm vi 850 trong 4 phút.