Vladmir's OfferingVladmir's Offering

2275 GOLD

An eerie mask that is haunted with the malice of a fallen vampire.


  • + 2 Strength
  • + 2 Agility
  • + 2 Intelligence

Vladimir's Aura - Hào quang

Tăng 5 giáp, 15% sát thương tay, hồi 0,8 Mana/giây, 15% hút máu với tướng cận chiến và 10% hút máu với tướng đánh xa cho đồng minh xung quanh.