Urn of ShadowsUrn of Shadows

875 GOLD

Contains the ashes of powerful demons.

Thời gian hồi: 7 giây

  • + 50% Tốc độ hồi mana
  • + 6 Strength

Soul Release - Kích hoạt

Dùng một điểm cộng dồn để hồi 400 Máu cho đồng minh hoặc gây 150 sát thương chuẩn trong 8 giây. Điểm cộng dồn có được khi tướng đối phương chết trong phạm vi 1400.