Boots of TravelBoots of Travel

2400 GOLD

Winged boots that grant omnipresence.

Thời gian hồi: 45 giây
Mana: 75

  • + 100 Tốc độ di chuyển

Teleport - Kích hoạt

Dịch chuyển đến lính, quái hoặc trụ đồng minh sau một khoảng thời gian ngắn. Nâng cấp để dịch chuyển đến tướng đồng minh.

Tốc độ di chuyển của giày không cộng dồn với các loại giày khác.