Tranquil BootsTranquil Boots

975 GOLD

While they increase the longevity of the wearer, this boot is not particularly reliable.

Thời gian hồi: 13 giây

  • + 90 Tốc độ di chuyển
  • + 4 Giáp
  • + 12 Hồi máu/giây

Break - Nội tại

Khi tấn công hoặc bị tấn công, sẽ mất 30 tốc độ di chuyển và khả năng hồi máu trong 13 giây.

Tốc độ di chuyển của giày không cộng dồn với các loại giày khác.