TangoTango

125 GOLD

Forage to survive on the battlefield.


Phá cây hoặc Mắt để hồi 115 Máu cho bản thân trong thời gian 16 giây, có thể chia sẻ với đồng đội.