Stout ShieldStout Shield

200 GOLD

One man's wine barrel bottom is another man's shield.


Damage Block - Nội tại

Cho 50% giảm 16 sát thương từ đòn đánh thường với tướng cận chiến, 8 sát thương với tướng đánh xa.