Soul RingSoul Ring

750 GOLD

A ring that feeds on the souls of those who wear it.

Thời gian hồi: 30 giây

  • + 3 Hồi máu/giây
  • + 50% Tốc độ hồi Mana

Sacrifice - Kích hoạt

Mất 150 Máu để tạm thời tăng 150 Mana trong 10 giây.