Smoke of DeceitSmoke of Deceit

50 GOLD

The charlatan wizard Myrddin's only true contribution to the arcane arts.

Thời gian hồi: 1 giây

Khi sử dụng sẽ tàng hình đồng minh xung quanh trong 35 giây và tăng 15% tốc độ di chuyển. Tấn công hoặc di chuyển đến gần tướng hay trụ địch sẽ phá vỡ trạng thái tàng hình.