Shadow AmuletShadow Amulet

1300 GOLD

A small talisman that clouds the senses of one's enemies when held perfectly still.

Thời gian hồi: 7 giây

  • + 30 Tốc độ tấn công

Fade - Kích hoạt

Tàng hình đồng minh hoặc bản thân sau 1,5 giây. Di chuyển sẽ phá vỡ trạng thái tàng hình. Không mất thời gian hồi chiêu nếu sử dụng lên bản thân.