Ring of BasiliusRing of Basilius

500 GOLD

Ring given as a reward to the greatest mages.


  • + 6 Sát thương
  • + 1 Giáp

Basilius Aura - Hào quang

Tăng 2 giáp và hồi 0,65 Mana/giây cho đồng minh xung quanh.

Toggle - Kích hoạt

Khi kích hoạt sẽ cộng giáp cho cả lính đồng minh xung quanh.