Divine RapierDivine Rapier

6000 GOLD

So powerful, it cannot have a single owner.


  • + 330 Sát thương
  • Original Rapier: Bị rơi ra khi chết đi. Nếu kẻ địch nhặt được hắn được sử dụng ngay lập tức, nhưng không thể sử dụng được bởi đồng minh. Không thể bị nhặt bởi courier. Nếu kẻ địch sử dụng vũ khí này bị chết, nó sẽ chuyển sang trạng thái Free Rapier, và có thể sử dụng bởi đồng minh. Courier mang vũ khí này bị giết sẽ làm nó rơi ra.