Quelling BladeQuelling Blade

200 GOLD

The axe of a fallen gnome, it allows you to effectively maneuver the forest.

Thời gian hồi: 4 giây

Quell - Nội tại

Tăng 40% Sát thương lên quái với tướng cận chiến và 15% với tướng đánh xa.

Chop Tree/Ward - Kích hoạt

Ngay lập tức tiêu diệt một cái cây hoặc Mắt cắm.