Power TreadsPower Treads

1350 GOLD

A pair of tough-skinned boots that change to meet the demands of the wearer.


  • + 50 Tốc độ di chuyển
  • + 9 Strength/Agility/Intelligence
  • + 25 Tốc độ tấn công

Switch Attribute - Kích hoạt

Thay đổi khả năng cộng điểm từ ba thuộc tính Strength, Agility và Intelligence.

Tốc độ di chuyển của giày không cộng dồn với các loại giày khác.