Poor Man's ShieldPoor Man's Shield

500 GOLD

A busted old shield that seems to block more than it should.


  • + 6 Agility

Damage Block - Nội tại

Cho 100% giảm 20 sát thương từ đòn đánh thường của tướng với tướng cận chiến, 10 sát thương với tướng đánh xa. Chỉ có 53% giảm sát thương từ đòn đánh của lính và quái.