Pipe of InsightPipe of Insight

3200 GOLD

A powerful artifact of mysterious origin, it creates barriers against magical forces.

Thời gian hồi: 60 giây
Mana: 100

  • + 9 Hồi máu/giây
  • + 30% Kháng phép

Insight Aura - Hào quang

Hồi 4 máu/giây và tăng 10% kháng phép cho đồng đội xung quanh. Kháng phép từ hào quang tác dụng với cả tướng có trang bị này.

Barrier - Kích hoạt

Chặn 400 sát thương phép cho đồng đội xung quanh trong 12 giây.