Phase BootsPhase Boots

1240 GOLD

Boots that allow the wearer to travel between the ether.

Thời gian hồi: 8 giây

  • + 50 Tốc độ chạy
  • + 24 Sát thương

Phase - Kích hoạt

Tăng 24% tốc độ di chuyển cho tướng đánh gần, 20% cho tướng đánh xa và có thể đi xuyên vật thể trong 2,5 giây. Khả năng này bị mất khi sử dụng kỹ năng hoặc trang bị khác.

Tốc độ di chuyển của giày không cộng dồn với các loại giày khác.