Orchid MalevolenceOrchid Malevolence

4075 GOLD

A garnet rod constructed from the essence of a fire demon.

Thời gian hồi: 18 giây
Mana: 100

  • + 25 Intelligence
  • + 30 Tốc độ tấn công
  • + 30 Sát thương
  • + 150% tốc độ hồi mana

Soul Burn - Kích hoạt

Câm lặng và gia tăng 30% sát thương nhận vào trong 5 giây.