Moon ShardMoon Shard

4000 GOLD

Said to be a tear from the lunar goddess Selemene.


  • + 120 Tốc độ tấn công .

Shade Sight - Nội tại

Tăng 250 tầm nhìn vào ban đêm.

Có thể sử dụng Moon Shard để tăng vĩnh viễn 60 tốc độ tấn công nhưng Moon Shard sẽ bị mất. Lượng tốc độ tấn công vĩnh viễn không cộng dồn.