MekansmMekansm

2375 GOLD

A glowing jewel formed out of assorted parts that somehow fit together perfectly.

Thời gian hồi: 65 giây
Mana: 225

  • + 5 Strength
  • + 5 Agility
  • + 5 Intelligence
  • + 5 Giáp

Mekansm Aura - Hào quang

Hồi 4 Máu/giây cho đồng minh xung quanh.

Restore - Kích hoạt

Hồi 250 Máu và cộng 2 giáp cho đồng minh xung quanh.