Magic StickMagic Stick

200 GOLD

A simple wand used to channel magic energies, it is favored by apprentice wizards and great warlocks alike.

Thời gian hồi: 13 giây

Energy Charge - Kích hoạt

Hồi 15 Máu và Mana cho mỗi điểm cộng dồn. Nhận được 1 điểm cộng dồn mỗi khi nhìn thấy đối phương xung quanh sử dụng kỹ năng. Tối đa 10 điểm cộng dồn.