Lotus OrbLotus Orb

4000 GOLD

The jewel at its center still reflects a pale image of its creator.

Thời gian hồi: 15 giây
Mana: 75

  • + 5 Hồi máu/giây
  • + 125% Tốc độ hồi mana
  • + 10 Sát thương
  • + 10 Giáp

Echo Shell - Kích hoạt

Giải các bổ trợ bất lợi cho đối tượng đồng thời tạo khiên phản hầu hết các kĩ năng chọn mục tiêu lại người sử dụng trong 6 giây.