Morbid MaskMorbid Mask

1100 GOLD

A mask that drains the energy of those caught in its gaze.


Lifesteal - Nội tại

Cho 15% khả năng hút máu từ đòn đánh thường.

Đòn đánh với Morbid Mask thuộc loại đòn đánh bổ trợ và không cộng dồn với các loại đòn đánh bổ trợ khác.