Iron TalonIron Talon

500 GOLD

A simple but effective weapon devised to quell a great Hellbear uprising.

Thời gian hồi: 20 giây

Tăng sát thương lên quái rừng và lính

  • +140% cho tướng đánh xa: 
  • +115% cho tướng đánh gần

Kích hoạt: Gây một lượng sát thương bằng 40% máu của lính và quái rừng. Không có tác dụng đối với Roshan.