Hand of MidasHand of Midas

2150 GOLD

Preserved through unknown magical means, the Hand of Midas is a weapon of greed, sacrificing animals to line the owner's pockets.

Thời gian hồi: 100 giây

  • + 30 Tốc độ tấn công

Transmute - Kích hoạt

Giết 1 lính hoặc quái, nhận 190 vàng và 250% điểm kinh nghiệm. Không tác dụng với quái Cổ đại.