Guardian GreavesGuardian Greaves

5375 GOLD

One of many holy instruments constructed to honor the Omniscience.

Thời gian hồi: 40 giây

  • + 55 Tốc độ di chuyển
  • + 250 Mana
  • + 5 Strength
  • +Agility
  • + 5 Intelligence
  • + 5 Giáp

Guardian Aura - Hào quang

Tăng 2 giáp và hồi 4 Máu/giây cho đồng minh xung quanh. Nếu tướng đồng minh dưới 20% Máu sẽ tăng 15 giáp và hồi 15 Máu/ giây.

Mend - Kích hoạt

Hồi 250 Máu và 160 Mana cho đồng minh xung quanh đồng thời loại bỏ bổ trợ bất lợi từ bản thân.