Ghost ScepterGhost Scepter

1500 GOLD

Imbues the wielder with a ghostly presence, allowing them to evade physical damage.

Thời gian hồi: 20 giây

  • + 5 Strength
  • + 5 Agility
  • + 5 Intelligence

Ghost Form - Kích hoạt

Biến bản thân trở thành dạng linh hồn, không thể tấn công hay nhận sát thương vật lý nhưng nhận thêm 40% sát thương phép trong 4 giây. Trạng thái sẽ mất đi khi sử dụng Town Portal Scroll hoặc Boots of Travel.