Gem of True SightGem of True Sight

900 GOLD

Not one thrall creature of the depths, Nor spirit bound in drowning's keep, Nor Maelrawn the Tentacular, Shall rest till seas, gem comes to sleep.


Cho khả năng phát hiện tàng hình trong phạm vi 1100 đơn vị. Trang bị này sẽ rơi ra khi chết.