Healing SalveHealing Salve

110 GOLD

A magical salve that can quickly mend even the deepest of wounds.


Phục hồi 400 Máu cho bản thân hoặc đồng đội trong thời gian 8 giây.