Enchanted MangoEnchanted Mango

100 GOLD

The bittersweet flavors of Jidi Isle are irresistible to amphibians.


  • + 1 Hồi máu/giây

Cắn quả xoài này sẽ hồi 150 Mana, có thể cho đồng đội ăn.