Dust of AppearanceDust of Appearance

180 GOLD

One may hide visage, but never volume.

Thời gian hồi: 30 giây

Sử dụng sẽ phát hiện và làm chậm 20% tốc độ di chuyển của tướng địch đang tàng hình trong 12 giây.