DesolatorDesolator

3500 GOLD

A wicked weapon, used in torturing political criminals.


  • + 50 Sát thương

Corruption - Nội tại

Đòn đánh thường của bạn sẽ làm giảm 7 giáp của mục tiêu trong 15 giây.

Đòn đánh với Desolator thuộc loại đòn đánh bổ trợ và không cộng dồn với các loại đòn đánh bổ trợ khác.