DagonDagon

2720 GOLD

A lesser wand that grows in power the longer it is used, it brings magic to the fingertips of the user.

Thời gian hồi: 35 giây
Mana: 180

  • + 16/19/22/25/28 Intelligence
  • + 3 Strength
  • + 3 Agility
  • + 9 Sát thương

Energy Burst - Kích hoạt

Gây 400/500/600/700/800 sát thương lên một địch thủ. Có thể được nâng cấp.