BottleBottle

650 GOLD

An old bottle that survived the ages, the contents placed inside become enchanted.


Phục hồi 110 máu và 70 mana. Có thể sử dụng 3 lần và nạp đầy tại Hồ Máu hoặc bằng cách lấy Rune.