Boots of SpeedBoots of Speed

400 GOLD

Fleet footwear, increasing movement.


  • + 50 Tốc độ di chuyển

Tốc độ di chuyển của giày không cộng dồn với các loại giày khác.