Blink DaggerBlink Dagger

2250 GOLD

The fabled dagger used by the fastest assassin ever to walk the lands.

Thời gian hồi: 12 giây

Blink - Kích hoạt

Dịch chuyển tức thời đến một vị trí trong phạm vi tối đa là 1200. Nếu bị tấn công thì trang bị sẽ không sử dụng được trong 3 giây.