Drum of EnduranceDrum of Endurance

1640 GOLD

A relic that enchants the bodies of those around it for swifter movement in times of crisis.

Thời gian hồi: 30 giây

  • + 9 Strength
  • + 9 Agility
  • + 9 Intelligence
  • + 3 Sát thương

Swiftness Aura - Hào quang

Cộng 5 tốc độ tấn công và 5% tốc độ di chuyển cho đồng đội xung quanh.

Endurance - Kích hoạt 

Cộng 25 tốc độ tấn công và 10% tốc độ di chuyển cho đồng đội xung quanh.