• Bản cập nhật 6.82c

    Bản cập nhật 6.82c

    Thời gian hồi buyback tăng từ 6 lên 7 phút AoE Gold NWFactor giảm từ 0.06/0.06/0.05/0.04/0.03 xuống 0.05/0.05/0.05/0.04/0.03 AoE XP XPFactor giảm từ 0.3/0.3/0.2/0.15/0.12 xuống 0.23/0.23...